body
tr_sar
برچسب ها
tl_sar
برچسب: آگهی مزایده
ولیعصر را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل...
واقع در خیابان ولیعصر را از طریق مزایده برابر مقررات...
کد خبر: ۱۶۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


کد خبر: ۱۶۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


نماید 1‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی... کامل خورشیدی میباشد 3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده... سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهرقدس... نمایند 5‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه...
کد خبر: ۱۶۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


به اجاره واگذار نماید 1‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر... میباشد 3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده میباشد 4‏-... در مزایده برای طبقه پنجم و مبلغ مبلغ 000‏/400‏/5 ریال... بعنوان سپرده شرکت در مزایده برای طبقه اول نزد بانک...
کد خبر: ۱۶۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


نماید 1‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی... کامل خورشیدی میباشد 3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده... سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهرقدس... نمایند 5‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه...
کد خبر: ۱۶۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای یک...
بمساحت 121مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط... بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/500‏/19ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه... ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی... از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت...
کد خبر: ۱۶۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


وامورخیریه تعدادیکباب تجاری ویک واحدآپارتمان را ازطریق مزایده بشرح جدول...
مزایده بشرح جدول ذیل را طبق قانون روابط موجر و... متر مربع نام موقوفه آدرس رقبه اجاره بهاء پایه مزایده... نورپلاک 12 000/500/6 شرایط مزایده 1- مدت اجاره یک سال... متقاضیان شرکت در مزایده میبایستی 10% اجاره سالیانه را بعنوان...
کد خبر: ۱۶۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰


کد خبر: ۱۶۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای یک...
بمساحت 121مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط... بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/500‏/19ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه... ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی از... تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت کتبی...
کد خبر: ۱۶۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


نماید 1‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی... کامل خورشیدی میباشد 3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده... سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهرقدس... نمایند 5‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه...
کد خبر: ۱۶۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


نماید 1‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی... کامل خورشیدی میباشد 3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده... سپرده شرکت در مزایده نزد بانک ملی شعبه مرکزی شهرقدس... نمایند 5‏- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه...
کد خبر: ۱۶۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


به اجاره واگذار نماید 1‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر... میباشد 3‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده میباشد 4‏-... در مزایده برای طبقه پنجم و مبلغ مبلغ 000‏/400‏/5 ریال... بعنوان سپرده شرکت در مزایده برای طبقه اول نزد بانک...
کد خبر: ۱۶۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان واقع...
بمساحت 121مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط... بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/500‏/19ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه... ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی... از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت...
کد خبر: ۱۶۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۷


از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید ...
1376 از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید شروط و... تعهدات مزایده 1‏‏‏‏‏- مدت اجاره یکسال از زمان تنظیم قرارداد... پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏‏‏/800‏‏‏‏‏/7 ریال... 3‏‏‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در مزایده بایستی فیش به مبلغ...
کد خبر: ۱۵۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده کتبی با...
مزایده کتبی با شروط و مقررات جاریه اوقافی به شرح... مترمربع با اجاره بهاء ماهیانه 000‏/600‏/4 ریال جهت پایه مزایده... بهاء ماهیانه 000‏/000‏/1 ریال جهت پایه مزایده شروط و تعهدات... تمدید می باشد 2‏-متقاضی شرکت در مزایده می بایست 10%...
کد خبر: ۱۵۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


امام رابرابر نظر کارشناس رسمی دادگستری ازطریق مزایده کتبی باشروط...
رابرابر نظر کارشناس رسمی دادگستری ازطریق مزایده کتبی باشروط و... با اجاره بهاء ماهیانه 000‏/500‏/3 ریال جهت پایه مزایده شروط... روز قابل تمدید می باشد 2‏-متقاضی شرکت در مزایده می... روز یک شنبه مورخ 22‏/12‏/95 بعنوان سپرده شرکت در مزایده...
کد خبر: ۱۵۸۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


طریق مزایده برابر ضوابط با شرایط زیر از طریق مزایده...
ذیل را از طریق مزایده برابر ضوابط با شرایط زیر... از طریق مزایده برای سه سال جهت استفاده باغ به... با پایه مزایده سالانه 000‏/200‏/2 ریال جهت یک دوره سه... پایه مزایده سالانه 000‏/700‏/16 ریال جهت یک دوره سه ساله...
کد خبر: ۱۵۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای یک...
50‏/10 مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط... بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/150‏/3ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه... ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی... از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت...
کد خبر: ۱۵۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای یک دوره...
12مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل... ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/600‏/3ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه ماه... اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی از... تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت کتبی...
کد خبر: ۱۵۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


از طریق مزایده برابر مقررات و شروط ذیل برای یک...
60‏/12 مترمربع را از طریق مزایده برابر مقررات و شروط... بهاء ماهیانه پایه مزایده مبلغ000‏/780‏/3ریال ودیعه برسم قرض الحسنه سه... ماه اجاره پیشنهادی شروط مزایده 1‏-مدت اجاره یکسال کامل خورشیدی... از تاریخ اعلام برنده مزایده خواهد بود 2‏- مزایده بصورت...
کد خبر: ۱۵۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴


box
tr_sar
آخرین اخبار
tl_sar
box