body
اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ملارد درنظر دارد تکمیل ساختمان شبستان ومجتمع فرهنگی بقعه متبرکه بی بی سکینه واقع در شهرملارد، را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری دراجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یک واحد آپارتمان یک خوابه به مساحت42 مترمربع واقع در شهرری محله13آبان ابتدای کوچه فیروزی پ3 طبقه سوم مربوط به موقوفه جوانمرد قصاب را جهت استفاده مسکونی با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری برابر با مجوز شماره 1221613 /92مورخ 25/12/92در نظر دارد یک دستگاه خودرو با رعایت شروط و تعهدات از طریق مزایده به فروش برساند.
اداره ناحیه 3 اوقاف و امور خيريه شهر تهران (ادارات شرق و جنوب) در نظردارد یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 78 متر مربع از موقوفه حاج محمد عطار واقع در تهران مصطفی خمینی کوچه شهید مرادی بن بست لواسانی پلاک 5 را از طریق مزایده کتبی وبرابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره واگذار نمایند.
اداره ناحیه 3 اوقاف و امور خيريه شهر تهران (ادارات شرق و جنوب) در نظردارد یکواحد آپارتمان مسکونی به مساحت 135.50 متر مربع از موقوفه سید اسماعیل صراف واقع در تهران خیابان مولوی چهارراه مولوی کوچه شهید عباس آزادی پلاک 33 طبقه سوم روی همکف را از طریق مزایده کتبی وبرابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره واگذار نمایند.
صفحه  از ۲