body
اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان یک باب پارکینگ در خیابان امین الملک را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان یک آپارتمان در خیابان مولوی را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد آگهی مزایده یک باب ساختمان واقع در شوش را از طریق مزایده باجاره واگذار نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد آگهی مزایده یک باب ساختمان واقع در شوش را از طریق مزایده باجاره واگذار نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان یک مغازه در خیابان امین الملک را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
صفحه  از ۲