body
آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری در ورامین
bolet_serv_box4

آگهی مزایده یک باب مغازه تجاری در ورامین

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ورامین در نظر دارد یک باب مغازه تجاری و زیرزمین را به اجاراه واگذار کند.
آگهی مزایده پنج  واحد آپارتمان  مسکونی در ورامین
bolet_serv_box4

آگهی مزایده پنج واحد آپارتمان مسکونی در ورامین

اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان ورامین در نظر دارد، پنج واحد آپارتمان مسکونی جدیدالاحداث از طریق مزایده واگذار کند.
آگهي مزايده 6 باب عرصه و اعیان انباری و یکباب عرصه و اعیان مسکونی
bolet_serv_box4

آگهي مزايده 6 باب عرصه و اعیان انباری و یکباب عرصه و اعیان مسکونی

اداره اوقاف و امور خيريه ناحیه 3 شهر تهران (ادارات شرق و جنوب) در نظر دارد 6 باب عرصه و اعیان ( انباری) و یکباب عرصه و اعیان ( مسکونی ) را از طریق مزایده کتبی و برابر شروط وتعهدات ذیل به اجاره واگذار نمایند .
آگهی مزایده دو رقبه در شهریار
bolet_serv_box4

آگهی مزایده دو رقبه در شهریار

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهریار در نظر دارد رقبات مندرج در جدول ذیل را طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و بدون حق را جهت استفاده مسکونی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
آگهي مزايده یک باب مغازه واقع در لواسان
bolet_serv_box4

آگهي مزايده یک باب مغازه واقع در لواسان

اداره اوقاف و امورخيريه لواسان در نظر دارد عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در لواسان از رقبات موقوفه میرزاشفیع صدراعظم به شرح و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک باب پارکینگ در خیابان امین الملک
bolet_serv_box4

آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک باب پارکینگ در خیابان امین الملک

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان یک باب پارکینگ در خیابان امین الملک را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده یک آپارتمان در خیابان مولوی
bolet_serv_box4

آگهی مزایده یک آپارتمان در خیابان مولوی

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان یک آپارتمان در خیابان مولوی را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان در شوش
bolet_serv_box4

آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان در شوش

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد آگهی مزایده یک باب ساختمان واقع در شوش را از طریق مزایده باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده یک باب ساختمان در شوش
bolet_serv_box4

آگهی مزایده یک باب ساختمان در شوش

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد آگهی مزایده یک باب ساختمان واقع در شوش را از طریق مزایده باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک مغازه در خیابان امین الملک
bolet_serv_box4

آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک مغازه در خیابان امین الملک

اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعیان یک مغازه در خیابان امین الملک را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده یک واحد آپارتمان دو خوابه در شهر ری
bolet_serv_box4

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان دو خوابه در شهر ری

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد یک واحد آپارتمان دو خوابه بمساحت 65 مترمربع واقع در شهرری دولت آباد را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده یکباب مغازه واقع در شهرری
bolet_serv_box4

آگهی مزایده یکباب مغازه واقع در شهرری

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد یکباب مغازه واقع در شهرری را از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده تجاری باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده یک واحد آپارتمان یک خوابه واقع درمیدان بهارستان
bolet_serv_box4

آگهی مزایده یک واحد آپارتمان یک خوابه واقع درمیدان بهارستان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد یک واحد آپارتمان یک خوابه واقع درمیدان بهارستان را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
آگهی مزایده پنج واحد آپارتمان در شهر ری
bolet_serv_box4

آگهی مزایده پنج واحد آپارتمان در شهر ری

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد پنج واحد آپارتمان واقع در شهرری را جهت استفاده مسکونی باجاره واگذار نماید. ‏
آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب گاراژ به مساحت 600 مترمربع باکاربری صنعتی
bolet_serv_box4

آگهی مزایده عرصه واعیان یک باب گاراژ به مساحت 600 مترمربع باکاربری صنعتی

اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد عرصه واعیان یک باب گاراژ به مساحت 600 مترمربع باکاربری صنعتی را برابرباشرایط ومقررات جاریه اوقافی برای مدت یکسال به اجاره واگذار نماید .