body
اداره اوقاف استان تهران برای سهولت در کار مراجعین به این اداره، فرآیند پاسخگویی معاونت ها و زیر مجموعه های خود به ارباب رجوع را اعلام کرده است.
اداره اوقاف استان تهران برای سهولت در کار مراجعین به این اداره، فرآیند پاسخگویی معاونت ها و زیر مجموعه های خود به ارباب رجوع را اعلام کرده است.
اداره اوقاف استان تهران برای سهولت در کار مراجعین به این اداره، فرآیند پاسخگویی معاونت ها و زیر مجموعه های خود به ارباب رجوع را اعلام کرده است.