body
اصطلاحات/
شخصی یا چیزی­که از طرف وقف­ کننده، درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است، موقوف علیه نامیده می­شود
اصطلاحات/
اگر حبس برای ابد باشد عنوان وقف را می­گیرد؛ چرا که یکی از شرایط وقف ابدی بودن آن است.
اصطلاحات/
كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبيل مي‌كند.
اصطلاحات/
تسبیل منفعت یعنی رهایی و در راه خدا آزاد قرار دادن منافع و صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است؛
اصطلاحات/
در قرآن کریم کلمه ی «وقف» از مترادف عناوینی همچون صدقه آمده است.
صفحه  از ۳