body
اصطلاحات/
وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد.
اصطلاحات/
شخصی یا چیزی­که از طرف وقف­کننده، درآمد وقف به آن اختصاص داده شده است، موقوف علیه نامیده می­شود
اصطلاحات/
سبیل منفعت یعنی رهایی و در راه خدا آزاد قرار دادن منافع.
اصطلاحات/
یک سوم از مال و دارائی را که به مصارف و منافع عمومی برسانند به آن ثلث می­گویند.
اصطلاحات/
به دلیل تقاضای عده ای از پژوهشگران عرصه ی وقف ما در این آیتم طی چند جلسه وقف را از منظر آیات و روایات بررسی می نماییم.
صفحه  از ۳