body
اگر مصلی وقف باشد، تبدیل آن به مسجد جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

اگر مصلی وقف باشد، تبدیل آن به مسجد جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
تغییر نام مسجد اگر موجب تغییر وقف نباشد جایز است
استفتائات/
bolet_serv_box4

تغییر نام مسجد اگر موجب تغییر وقف نباشد جایز است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
ساخت مسجد منوط به اجازه همسایگان نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

ساخت مسجد منوط به اجازه همسایگان نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
تغییر مسجد مخروبه یا حسینیه یا وضوخانه به درمانگاه جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

تغییر مسجد مخروبه یا حسینیه یا وضوخانه به درمانگاه جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
احداث پی مسجد جدید در مسجد قدیمی در هنگام توسعه اگر تغییر وقف باشد جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

احداث پی مسجد جدید در مسجد قدیمی در هنگام توسعه اگر تغییر وقف باشد جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
دفن میت در مسجد جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

دفن میت در مسجد جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
استفاده از مسجد برای مجالس ختم با شرایطی جایز است
استفتائات/
bolet_serv_box4

استفاده از مسجد برای مجالس ختم با شرایطی جایز است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
عواید مسجد باید زیر نظر متولی مسجد هزینه شود
استفتائات/
bolet_serv_box4

عواید مسجد باید زیر نظر متولی مسجد هزینه شود

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
فروش ، اجاره و یا معاوضه رقبه مسجد جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

فروش ، اجاره و یا معاوضه رقبه مسجد جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
الحاق خانه امام جماعت به مسجد جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

الحاق خانه امام جماعت به مسجد جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
آخرین اخبار
tr_sar tl_sar
box