body
وقف توسط شخصیت حقوقی صحیح است
استفتائات/
bolet_serv_box4

وقف توسط شخصیت حقوقی صحیح است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
اگر واقف مکره باشد وقف فضولی است
استفتائات/
bolet_serv_box4

اگر واقف مکره باشد وقف فضولی است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
وقف حکام جور اگر مالک نباشند صحیح نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

وقف حکام جور اگر مالک نباشند صحیح نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
آهن حسینیه مخروبه اگر قابل استفاده نیست، در حسینیه دیگر استفاده شود
استفتائات/
bolet_serv_box4

آهن حسینیه مخروبه اگر قابل استفاده نیست، در حسینیه دیگر استفاده شود

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
در صورت صورت وقف چاه آب، وقف موتور آب آن لازم نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

در صورت صورت وقف چاه آب، وقف موتور آب آن لازم نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
نام گذاری چاه آب وقف شده به نام علی ابن ابیطالب(ع) اشکال ندارد
استفتائات/
bolet_serv_box4

نام گذاری چاه آب وقف شده به نام علی ابن ابیطالب(ع) اشکال ندارد

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
استفاده از ظروف حسینیه برای مراسم و ... تابع کیفیت وقف است
استفتائات/
bolet_serv_box4

استفاده از ظروف حسینیه برای مراسم و ... تابع کیفیت وقف است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
سنگریزه ها و سنگ های موجود در عین موقوفه جز وقف است
استفتائات/
bolet_serv_box4

سنگریزه ها و سنگ های موجود در عین موقوفه جز وقف است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
قطع درخت وقفی جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

قطع درخت وقفی جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
وقف مال مشاع و افراز آن پس از وقف صحیح است
استفتائات/
bolet_serv_box4

وقف مال مشاع و افراز آن پس از وقف صحیح است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
آخرین اخبار
tr_sar tl_sar
box