body
بدون مراعات مصلحت و جهت وقف و نظر متولی شرعی جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

بدون مراعات مصلحت و جهت وقف و نظر متولی شرعی جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
استفاده غیر طلبه از حوزه علمیه جایز نیست
استفتائات/
bolet_serv_box4

استفاده غیر طلبه از حوزه علمیه جایز نیست

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
هزینه ها و مخارج موقوفه قبل از اجرا نیت کسر می شود
استفتائات/
bolet_serv_box4

هزینه ها و مخارج موقوفه قبل از اجرا نیت کسر می شود

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
صرف عواید جهت تعمیر و بازسازی موقوفه جایز، بلکه واجب است
استفتائات/
bolet_serv_box4

صرف عواید جهت تعمیر و بازسازی موقوفه جایز، بلکه واجب است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
همه شروط واقف باید احراز شود
استفتائات/
bolet_serv_box4

همه شروط واقف باید احراز شود

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
گرفتن صورت حساب از متولی توسط موقوف علیه جایز است
استفتائات/
bolet_serv_box4

گرفتن صورت حساب از متولی توسط موقوف علیه جایز است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
وظیفه مسلمین در قبال تخلف از وقف
استفتائات/
bolet_serv_box4

وظیفه مسلمین در قبال تخلف از وقف

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
مراعات قوانین و مقررات اداره اوقاف لازم است
استفتائات/
bolet_serv_box4

مراعات قوانین و مقررات اداره اوقاف لازم است

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
فقط حاکم شرع در صورت خیانت متولی می تواند او را عزل کند
استفتائات/
bolet_serv_box4

فقط حاکم شرع در صورت خیانت متولی می تواند او را عزل کند

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
متولی باید طبق وقف و مصالح آن عمل کند
استفتائات/
bolet_serv_box4

متولی باید طبق وقف و مصالح آن عمل کند

با توجه به درخواست مخاطبین روزانه تعدادی از استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره وقف در امینانه منتشر خواهد شد.
آخرین اخبار
tr_sar tl_sar
box