body
کد خبر: ۸۴۸۲
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳
آگهي مزايده یک واحد آپارتمان دو خوابه بمساحت 65 مترمربع در طبقه چهارم بلوک A دارای آسانسور واقع در شهرری دولت آباد بلوار قدس پلاک 220
به گزارش امینانه، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری دراجرای ماده 11 آئیننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یک واحد آپارتمان دو خوابه بمساحت 65 مترمربع در طبقه چهارم بلوک A   دارای آسانسور واقع در شهرری دولت آباد بلوار قدس پلاک 220 را جهت استفاده مسکونی با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.

( شروط و تعهدات مزایده ))

1-مدت اجاره یکسال از زمان تنظیم قرارداد . 2- مبلغ 000/000/20 ریالبعنوان ودیعه واجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000/000/6 ریال می باشد

 3- داوطلبین جهت شرکت در مزایده بایستی مبلغ 000/200/7ریال فیش اخذ و به حساب اداره اوقاف شهرری واریز و فیش مربوط را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت سربسته که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه خراسانی نوشته شده باشد تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 17/12/94 شخصاً به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمایند. 4-پیشنهادات واصله در ساعت10 صبح روز سه شنبه مورخ18/12/94 در جلسه کمیسیون مزایده در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز انتهای خ گلها با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده آزاد میباشد .5- مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6- هزینه چاپ و نشر آگهی مزایده، کارشناسی و تنظیم سند اجاره بعهده برنده مزایده میباشد .7- از برنده مزایده و ضامن علاوه بر چک بابت اجاره ماهیانه وثیقه لازم جهت تخلیه و تحویل ملک اخذ خواهد شد ( چک تهران یا جواز کسب )8- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر واگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید .9- مورد مزایده با وضع موجود تحویل و هزینه های جانبی در صورت نیاز بعهده برنده مزایده خواهد بود .10- اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند .11- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون مشخص و به هر نحوی از انحاء از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .12- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد .13- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به اشخاص ثالث ندارد.

14- متقاضیان   می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از محل با شماره تلفن 33759790 تماس بر قرار نمایند .

15- تاریخ بازدید مورخ 8/12/94 از ساعت 11 الی 12 می باشد .
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: