body
کد خبر: ۱۶۹۹۳
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۲:۰۶
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد یک باب مغازه به مساحت 19‏‏‏‏‏/13 مترمربع واقع در خیابان لاله زار نو از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده تجاری به اجاره واگذار نماید.

(( آگهی مزایده نوبت دوم))

 

به گزارش امینانه ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اجرای ماده 11 آئیننامه  اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد  یکباب مغازه به مساحت 19‏‏‏‏‏/13 مترمربع واقع در خیابان لاله زار نو نبش کوچه مصباح کریمی  ساختمان 20مغازه 127 با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی  صرفاً جهت استفاده تجاری باجاره واگذار نماید.9555155

 (( شروط و تعهدات مزایده ))

 

1‏‏‏‏‏-مدت اجاره یک سال از زمان تنظیم  قرارداد است .

2‏‏‏‏‏-اجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏‏‏‏/000‏‏‏‏‏/24 ریال میباشد.

3‏‏‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی  مبلغ 000‏‏‏‏‏/800‏‏‏‏‏/28ریال  قبض از اداره دریافت  و به بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه جوانمرد قصاب نوشته شده باشد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ17‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏/96 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمائید .4‏‏‏‏‏-پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 18‏‏‏/4‏‏‏‏‏/96  در محل  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز نبش خیابان کمیل انتهای خ گلها پلاک 2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد . (حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده بلامانع میباشد . )5‏‏‏‏‏-مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد  و با ذکر نوع استفاده نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد  .6‏‏‏‏‏-هزینه کارشناس و روزنامه و مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد .7‏‏‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند و از برنده مزایده 000‏‏/000‏‏/100 بعنوان ودیعه  اخذ خواهد شد..8‏‏‏‏‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند .9‏‏‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون  مشخص و به هر دلیلی از مراجعه به اداره اوقاف و تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز  پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی بنفع موقوفه ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .10‏‏‏‏‏- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد. 11‏‏‏‏‏- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر و ضمانت نامه بانکی و چک اخذ خواهد شد . 12‏‏‏‏‏-روز بازدید   10‏‏‏‏/4‏‏‏‏/96 از ساعت 10الی 11 صبح میباشد

  انتهای پیام/
برچسب ها: آگهی مزایده
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: