body
کد خبر: ۱۵۱۷۵
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد یکباب مغازه واقع در شهرری را از طریق مزایده کتبی صرفاً جهت استفاده تجاری باجاره واگذار نماید.
به گزارش خبرنگار امینانه؛اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در اجرای ماده 11 آئیننامه  اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد  یکباب مغازه به مساحت 77‏/11 مترمربع واقع در شهرری فلکه اول دولت آباد ، ضلع شمال میدان پلاک 31 شهرداری موقوفه خواجه وندی را با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی  صرفاً جهت استفاده تجاری باجاره واگذار نماید.

 (( شروط و تعهدات مزایده ))

1‏-مدت اجاره یک سال از زمان تنظیم  قرارداد است .
2‏-جاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏/000‏/20 ریال میباشد.
3‏- داوطلبین جهت شرکت در آگهی مزایده بایستی  مبلغ 000‏/000‏/24ریال  قبض از اداره دریافت  و به بانک ملی واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت لاک و مهرشده که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه خواجه وندی نوشته شده باشد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ26‏/10‏/95 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمائید .4‏-پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 27‏/10‏/95  در محل  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز نبش خیابان کمیل انتهای خ گلها پلاک 2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد . (حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده بلامانع میباشد . )5‏-مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد  و با ذکر نوع استفاده نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد  .6‏-هزینه کارشناس و روزنامه و مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد .7‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند و از برنده مزایده سه ماه مبلغ پیشنهادی بعنوان ودیعه  اخذ خواهد شد..8‏- اعضای کمیسیون در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند .9‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون  مشخص و به هر دلیلی از مراجعه به اداره اوقاف و تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز  پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی بنفع موقوفه ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .10‏- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد. 11‏- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ، ضامن معتبر و ضمانت نامه بانکی و چک اخذ خواهد شد . 

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: