body
کد خبر: ۱۵۱۷۴
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۴
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد پنج واحد آپارتمان واقع در شهرری را جهت استفاده مسکونی باجاره واگذار نماید. ‏
به گزارش خبرنگار امینانه؛اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری دراجرای ماده 11 آئیننامه  اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد پنج واحد آپارتمان که یک واحد در طبقه پنجم جنوب غربی به مساحت71‏‏‏/96متر دارای پارکینگ و  واحد دوم درطبقه پنجم شمال شرقی بمساحت33‏‏‏/112 متر  دارای پارکینگ و واحد سوم  در طبقه پنجم جنوب شرقی به مساحت 28‏‏/123 دارای پارکینگ  و  واحد چهارم در طبقه دوم شمال شرقی بمساحت63‏‏/112  فاقد پارکینگ و واحد پنجم در طبقه دوم جنوب شرقی 58‏‏/123 دارای پارکینگ واقع در شهرری محله جوانمرد قصاب ، خیابان حنیفه زاده بین بلوار شهدا و حنیفه زاده مربوط به موقوفه جوانمردقصاب  را جهت استفاده مسکونی با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی  باجاره واگذار نماید.

شروط و تعهدات مزایده 

1‏‏‏-مدت اجاره یکسال از زمان تنظیم قرارداد .  2‏‏‏- مبلغ 000‏‏‏/000‏‏‏/50 ریال بعنوان ودیعه واجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده  برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای در طبقه پنجم جنوب غربی به مساحت71‏‏‏/96متر  مبلغ 000‏‏/500‏‏/9  ریال و   واحد دوم درطبقه پنجم شمال شرقی بمساحت33‏‏‏/112 متر  با مبلغ 000‏‏/000‏‏/11 ریال و واحد سوم   در طبقه پنجم جنوب شرقی به مساحت 28‏‏/123  با مبلغ 000‏‏/100‏‏/ 12 ریال و  واحد چهارم در طبقه دوم شمال شرقی بمساحت63‏‏/112  با مبلغ 000‏‏/500‏‏/10  ریال و واحد پنجم در طبقه دوم جنوب شرقی 58‏‏/123  با مبلغ 000‏‏/500‏‏/11 ریال  می باشد . 3‏‏‏- داوطلبین جهت شرکت در مزایده بایستی  مبلغ 000‏‏‏/000‏‏‏/15ریال فیش اخذ و به حساب اداره اوقاف شهرری واریز و فیش مربوط را به ضمیمه پیشنهاد کتبی با اعلام طبقه و واحد پیشنهادی  خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت سربسته که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه جوانمرد قصاب  نوشته شده باشد تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ26‏‏‏/10‏‏‏/95 شخصاً به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمایند. 4‏‏‏-پیشنهادات واصله در ساعت10 صبح روزدوشنبه مورخ27‏‏‏/10‏‏‏/95 در جلسه کمیسیون مزایده در محل  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز انتهای خ گلها با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده آزاد میباشد .5‏‏‏- مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد  نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم  و بدون امضاء و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6‏‏‏- هزینه چاپ و نشر آگهی مزایده، کارشناسی و تنظیم سند اجاره بعهده برنده مزایده میباشد .7‏‏‏- از برنده مزایده و ضامن علاوه بر چک بابت اجاره ماهیانه وثیقه لازم جهت تخلیه و تحویل ملک اخذ خواهد شد ( چک تهران یا جواز کسب )8‏‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر واگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید .9‏‏‏- مورد مزایده با وضع موجود تحویل و هزینه های جانبی در صورت نیاز بعهده برنده مزایده خواهد بود  .10‏‏‏- اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند  .11‏‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون  مشخص و به هر نحوی از انحاء از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز  پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .12‏‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد .13‏‏‏- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به اشخاص ثالث ندارد.14‏‏‏- متقاضیان   می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از محل با شماره تلفن 33759790 تماس بر قرار نمایند  .15‏-روز بازدید 18‏/10‏/95 از ساعت 10الی 11 صبح

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: