body
کد خبر: ۱۵۱۷۳
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد یک واحد آپارتمان یک خوابه واقع درمیدان بهارستان را از طریق مزایده کتبی باجاره واگذار نماید.
به گزارش خبرنگار امینانه ؛اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری دراجرای ماده 11 آئیننامه  اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد یک واحد آپارتمان یک خوابه بمساحت66 مترمربع واقع در طبقه پنجم واحد 17 دارای انباری ، در زیر زمین  و آسانسور واقع درمیدان بهارستان کوچه نظامیه بن بست روحانی پلاک 121  مربوطه به موقوفه جوانمردقصاب را جهت استفاده  مسکونی  با رعایت شروط و تعهدات ذیل و مقررات اوقافی و قانون موجر و مستاجرمصوب سال 1376 از طریق مزایده کتبی  باجاره واگذار نماید.

شروط و تعهدات مزایده

1‏‏- مدت اجاره یکسال از زمان تنظیم قرارداد . 
2‏‏- مبلغ ودیعه سه ماه اجاره پیشنهادی واجاره ماهیانه بعنوان پایه مزایده  برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000‏‏/000‏‏/7 ریال . 3‏‏- داوطلبین جهت شرکت در مزایده بایستی  فیش به مبلغ 000‏‏/400‏/8 ریال از اداره اوقاف و امور خیریه شهرری اخذ و بحساب واریز و فیش مربوط را به ضمیمه پیشنهاد کتبی خود با قید مشخصات آدرس پستی در پاکت سربسته که بر روی آن عنوان مزایده موقوفه جوانمردقصاب نوشته شده باشد تا آخر وقت اداری روزیکشنبه  مورخ 26‏/10‏/95 شخصاً به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری تسلیم و رسید دریافت نمایند. 4‏‏-پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 27‏/10‏/95 در جلسه کمیسیون مزایده در محل  اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری واقع در میدان نماز خیابان گلها  با حضور اعضای کمیسیون مزایده قرائت خواهد شد و برنده مزایده بر اساس شروط مندرج در این آگهی تعیین میگردد حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون مزایده آزاد میباشد .
5‏‏- مبلغ پیشنهادی باید بطور واضح با حروف و عدد  نوشته شود و به پیشنهاداتی که بدون فیش بانکی و مخدوش و مبهم و مشروط و خط خوردگی بوده یا آنهائیکه خارج از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .6‏‏- هزینه چاپ و نشر آگهی مزایده، کارشناسی و تنظیم سند اجاره بعهده برنده مزایده میباشد .7‏‏- از برنده مزایده و ضامن علاوه بر چک بابت اجاره ماهیانه وثیقه لازم جهت تخلیه و تحویل ملک اخذ خواهد شد . ( چک تهران یا جواز کسب )8‏‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند و چنانچه این امر پس از تعیین برنده مزایده به اثبات برسد اداره حق دارد نسبت به ضبط سپرده و اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر واگذاری به نفرات بعدی و یا تجدید مزایده اقدام نماید .9‏‏- مورد مزایده با وضع موجود تحویل و هزینه های جانبی در صورت نیاز بعهده برنده مزایده خواهد بود  .10‏‏- اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختارند  .11‏‏- در صورتیکه برنده مزایده در کمیسیون  مشخص و به هر نحوی از انحاء از تنظیم سند اجاره در ظرف مدت ده روز  پس از ابلاغ نظریه کمیسیون خودداری نماید سپرده وی ضبط و سند اجاره با نفرات بعدی تنظیم خواهد شد و شرط فوق در نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت .12‏‏- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد .13‏‏- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و بازدید از محل با شماره تلفن 33759790 تماس بر قرار نمایند  .

انتهای پیام /                                                          
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: