وقف جدید در پیشوای ورامین ثبت شد ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
وظیفه مسلمین در قبال تخلف از وقف ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴